| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

loodusväärtuste rada

Page history last edited by rihu 14 years, 3 months ago

Sissejuhatus

 

Kuusalu Keskkooli ümbritsev parkmets on loodushuvilisele tänuväärne koht. Kuigi hõre männimets tundub esmapilgul üksluine ja liigivaene, kasvab siin mitmeid väärtuslikke lehtpuuliike, nagu näiteks tamm ja vaher. 

Meie väärtuseks on meie loodus ja seepärast on raja nimeks 43 objektiga loodusväärtuste rada. 2009. aastal lisandusid objektid Loomade jäljed ja Loodusmets. Rada, mis on mõeldud eelkõige Kuusalu Keskkooli õpilastele, võimaldab loodusõpet ja liikumislusti igale huvilisele. Rada annab algteadmisi ka metsanduse vallas, sest juttu tuleb kasvukohatüübile iseloomulikest puhma-, rohu- , sambla- ja samblikurinnetest, metsa majandamisest, metsanduslikest mõõtmistest, vääriselupaikadest ning metsakaitsest.

Rajal liikujal on võimalus tundma õppida levinumaid metsa- ja niidu, aia- ja prahitaimi. Kooli lõpetajate poolt istutatud lennupuud on ümbrust rikastanud erinevate puuliikidega. Meeldivat vaheldust kodumaistele puu- ja põõsaliikidele pakuvad mõned võõrliigid.

Puhkamist ja töölehtede mugavamat täitmist võimaldavad istepinkidega õueklassid. Kännuklassi vahetusse lähedusse on kujundatud lõkkekoht koos varjualusega kuivade küttepuude hoidmiseks. Lõkkeplats, mis asub Kuusalu Keskkooli territooriumil, ei ole avalikuks kasutamiseks.

Koolimaja internaadipoolset majaseina kaunistab värskelt rajatud kiviktaimla, kuhu on istutatud koduaedades levinumaid ilu- ja maitsetaimi.

Rajapunktide läbimine (arvestatud on väikeste peatustega igas punktis) kestab 2,5 kuni 3 tundi. Loodusväärtuste raja tähised on rohelisel taustal ja varustatud rajapunkti numbri ning objekti nimetusega. Punktid 1, 13, 34, 36 ja 43 on ajaloo õpperajaga kattuvad punktid ja seepärast tähistatud nii rohelise kui ka kollase infotahvliga.

Looduse õpperada saab alguse koolimaja peaukse ees kasvavast arukasest. Läbides punkte 5-7, vaadeldakse kodumaiseid okaspuuliike, peatutakse kiviktaimla ja looduskaitse alla kuuluva künnapuu juures, seejärel suundutakse pikemale metsaretkele. Metsaga tutvutud, jõutakse orava pesapuu juurde punkti 22, mille järel on jällegi võimalus vaadelda kooli ümbruses kasvavaid erinevaid puu- ja põõsaliike.

Infotahvlid 31 ja 32 juhivad tähelepanu ilmakaartele ja õuematemaatikale, mis avardab matemaatika õpetamis- ja näitlikustamisvõimalusi. Siin on kõikidel soovijatel võimalus kontrollida oma teadmisi ka ilmakaarte tundmises.

Loodusväärtusi leidub kõige tihedamalt koolimaja kahe majatiiva vahel, kus lühikese kõnnitee äärde on paigutatud seitse infotahvlit.

Loodusväärtuste rada lõpeb juba dinosauruste ajastul elanud ürgse taimeliigi - hõlmikpuuga punktis 43. Seejärel suundutakse läbi siseõue õueklassi jalgu puhkama ning õuetundi lõpetama. 

Loodus raja ümbrus on uudne ja muutuv ning pakub igal aastaajal avastamisrõõmu. Lumisel ajal pööratakse tähelepanu metsloomade jälgedele, kevadest suveni kostub pargist linnulaulu, sügiseses värvikirevuses sahistatakse mõnusasti vahtralehtedes, talvel nauditakse vaikust ja rahu. Korduv raja külastamine aitab näha muutusi looduses.

Rada on läbitav igal aastaajal. Kevadise lumesulamisvee ja sügisvihmade tõttu võib olla punktides 31 ja 32 suurvesi, mis nõuab nende objektidega tutvumisel veekindlaid jalanõusid. Talvel tuleb tähelepanu pöörata sisseaetud suusaradadele, et vältida nende üleliigset tallamist.

Enne loodusrajale asumist on soovitav tutvuda rajapunktide kirjeldustega ja printida välja raja plaan.

Loodusobjektide nimekiri.  Loodusväärtuste raja plaan. 2009. aasta sügisel raja plaan muutus veidi, lisandusid uued objektid Loodusmets ja Loomade jäljed.

Allpool on toodud töölehed, mida saab värvida:

Raja mustvalge skeem numbrite.pdf

Loomade jäljed mustavalged v.pdf

Kuusalu skeem mustvalge värv.pdf

Ilusaid looduselamusi!

Loodusväärtuste raja metoodika koostaja

Eve Sarap

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.